فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی در بخش گوهرسنگ

شرکت گوهر پارس آرین با تکیه بر دانش و تجربه همکاران خود و نیز با شناختی که از ویژگی‌های زمین‌شناسی گوهرسنگ‌ها دارد و همچنین با آگاهی بر زمین‌شناسی اقتصادی و ذخایر و پتانسیل‌های گوهرسنگ‌های ایران و خاورمیانه در زمینه اکتشاف و استخراج گوهرسنگ‌ها فعالیت دارد.